Vandaag raakte bekend dat er voor Centra voor Leerlingenbegeleiding een administratieve vereenvoudiging komt op vlak van de opmaak van gemotiveerde verslagen.

Administratieve vereenvoudiging is absoluut een eerste stap in de goede richting en is een onderdeel van de vier speerpunten die CD&V naar voren schuift in de transformatie van het M-decreet naar een nieuw begeleidingsdecreet. Een van de meest gehoorde verzuchtingen van leerkrachten én ouders van kinderen die specifieke onderwijsbehoeften en zorgnoden hebben, is de administratieve mallemolen. Daarom moeten we op zoek gaan naar een licht administratief traject  waarbij we de zorgzwaarte gemakkelijker in beeld kunnen brengen. CLB-medewerkers spenderen uren achter hun bureau om dossiers aan te maken en op te volgen. Het is goed dat er nu meer ruimte is om gesprekken aan te gaan met ouders, leerlingen en leerkrachten.

De andere speerpunten die we als partij naar voren willen brengen zijn recht op maximale leerkansen¸ het versterken van het schoolteams en ondersteuners nieuwe groeikansen aanbieden en de ouderbetrokkenheid.

Elk kind heeft recht op maximale leerkansen. Het uitgangspunt van het nieuwe begeleidingsdecreet moet en zal zijn dat elk kind, elke leerling zijn plaats heeft in een kwaliteitsvolle onderwijssetting die recht doet aan zijn mogelijkheden en talenten.

Goed uitgewerkte brede basiszorg en verhoogde zorg in het gewoon onderwijs zijn nodige fundamenten. Een actualisatie en vereenvoudiging van de structuur, de organisatie en het aanbod van het buitengewoon onderwijs dringt zich op. Daarbij wint de ‘zorgzwaarte’ aan belang wint als uitgangspunt en richten we ons sterk op het realiseren van leerwinst.

We brengen het gewoon en het buitengewoon onderwijs dichter bij elkaar, waar mogelijk ook door hun infrastructuur te delen en expertise uit te wisselen. We zorgen ervoor dat de aanwezige expertise maximaal benut wordt. We moeten schoolteams, leerkrachten en ondersteuners de kans geven om te groeien in hun opdracht.

Leerkrachten krijgen in de initiële lerarenopleiding een goed basis om optimaal in te spelen op de diversiteit binnen een leerlingenpopulatie.

Tijdens hun loopbaan moeten leerkrachten kansen krijgen om zich steeds meer te vormen, zeker ook als het gaat om het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Ten slotte vragen we aandacht voor de rol van de ouders. De wederkerigheid in de relatie tussen ouders en school is belangrijk. Onderzoek wijst uit dat als ouderbetrokkenheid hoog is, leerlingen veel meer vooruit gaan. Je bevordert welbevinden én leerwinst. We moeten op zoek naar een partnerschap in belang van het kind.