Het meerjarenplan voor onze stad, OCMW en AGB wordt heel binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd. We zijn klaar met de plannen voor de komende 5 jaar. De rode draad in dit meerjarenplan is: onze inwoners verbinden. 

Daarom investeren we volop in attractieve en hedendaagse vrijetijdsinfrastructuur. In de stadskern ligt de focus vooral op de Vroonhofsite en Gasthof De Kring. 

In de komende vijf jaar voorzien we rond de Vroonhofsite de opmaak van de nodige plannen en ontwerpen. Maar ook de  (al dan niet gedeeltelijke) afbraak van de gebouwen en de herinrichting van het openbaar domein met een heraanleg of openlegging van (een deel van) de Vleterbeek. 

Gasthof De Kring wordt in de toekomst een evenementenzaal met leskeuken en cafetaria en een huis voor de verenigingen. Het dienstencentrum in de Deken Debolaan wordt verkocht. 

Ook de renovatie van de Gasthuiskapel wordt verder gezet en het hopmuseum krijgt een opknapbeurt. 

Voor elk dorp stellen we een dorpenplan op. In al onze dorpen wordt er geïnvesteerd om onze dorpsbewoners nog beter met elkaar in contact te laten komen. 

Bovendien wordt er de komende vijf jaar ook ingezet op de heraanleg van voet- en fietspaden en landelijke wegen. Maar ook enkele dorpskernvernieuwingen zijn opgenomen. Het dossier voor de definitieve sluiting van de ring wordt opgestart. 

De volledige perstekst rond het meerjarenplan vind je hieronder. 

Meerjarenplannen 2020-2025 van de stad Poperinge

Op maandag 23 december staat de goedkeuring van het meerjarenplan van de stad en het OCMW en van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) De Kouter 2020-2025 op de agenda van de gemeenteraad.

Het stedelijk meerjarenplan, een lijvig document van 264 pagina’s, omvat een uitgebreide omgevingsanalyse, aangevuld met SWOT-analyses, een geüpdatete missie en visie van de stad en een reeks strategische en operationele doelstellingen, vertaald in acties.

Aan de hand van de 5 strategische doelstellingen volgt hieronder een samenvatting van de belangrijkste acties voor de komende 6 jaar.

Het meerjarenplan van AGB De Kouter focust enkel op sport en bevat uitsluitend cijfermateriaal (in functie van de uitbating van de sportzones in Poperinge, Reningelst en Proven, van de Maeke-Blydezaal en van sport- en recreatiebad De Kouter).

 

Meerjarenplan 2020-2025 stad & OCMW Poperinge

Poperinge, levendig, hip(per) en ondernemend!

De stad investeert volop in een attractieve en hedendaagse vrijetijdsinfrastructuur. In de stadskern ligt de focus op de Vroonhofsite en Gasthof De Kring. In de dorpen zit de visie vervat in een dorpenplan.

Het belang van de ontwikkeling van de Vroonhofsite is nauwelijks te onderschatten. Tegen de zomer van 2020 is het masterplan (72.418) klaar. In de komende jaren volgen de opmaak van een archeologische nota en een vooronderzoek (20.000 in 2020/2021), een ontwerp voor de herinrichting van het openbaar domein (35.000 in 2021), de (al dan niet gedeeltelijke) afbraak van de gebouwen (350.000 in 2021/2022), het archeologisch onderzoek zelf (200.000 in 2022/2023), de opmaak van een ontwerp voor de bouw van de academie en/of de podiumzaal (225.000 in 2023/2025), de heraanleg/openlegging van (een deel van) de Vleterbeek en de herinrichting van het openbaar domein (350.000 in 2024).

Gasthof De Kring wordt een evenementenzaal (met leskeuken en cafetaria) en een huis voor de verenigingen (aankoop en renovatie: 1.250.000 in 2020/2021) waarna het dienstencentrum verkocht wordt (+160.000 euro in 2021).

Op de site stadsschaal/hopmuseum worden de cafetaria en het sanitair gerenoveerd en krijgt het gelijkvloers van het museum een upgrade (300.000 in 2020/2022). Vanaf 2021 wordt een visie ontwikkeld over de toekomst van de hele site (incl. museale invulling, 35.000).

De stad investeert ook in de aanleg van een camperplaats voor mobilhomes (170.000 euro in 2021 met 80.000 euro subsidie) en de verdere uitbouw van de gratis uitleendienst (o.a. extra podiumelementen en herbruikbare bekers).

De renovatie van de Gasthuiskapel/Rode Kruis wordt voortgezet: zwambestrijding en pleisterwerk (62.000 in 2020 met 27.000 subsidie in 2021), nieuw sanitair gebouwtje (280.000 in 2020/2022) en de opmaak van een ontwerp voor de renovatie van het interieur (40.000 in 2021).

Het dorpenplan voorziet in Reningelst een verhoogde toelage voor vzw De Fietseling (15.000 per jaar), een restauratiepremie voor vzw De Fietseling (22.614,84 in 2020), renovatie van het Chirogebouw (250.000 in 2021/2022), de opmaak van een ontwerp voor de restauratie van de aangekochte bouwvallige gebouwen bij OC Rookop (40.000 in 2021) en visievorming rond de site oud-gemeentehuis/basisschool.

In Proven staan de verkoop van het oud-gemeentehuis (+125.000 in 2021) en de brandweerkazerne (+75.000 in 2022) gepland, alsook de renovatie van het socio-cultureel centrum (500.000 in 2021/2024). De inrichting van een buurtsalon in OC De Bampoele Krombeke kost 100.000 euro (2020). In Roesbrugge gebeurt een opwaardering van OC Karel De Blauwer (235.000 in 2021/2023), wordt extra parking aangelegd bij de kerk (465.000 in 2020/2023) en is er een investeringstoelage voor de schutters (30.000 in 2023/2024). Het ontwerp voor de ombouw van kapel tot OC in ’t Vogeltje kost 60.000 euro (2023/2024). In Abele wordt de speelplaats van OC d’Hoge Schole overkapt (150.000 in 2022).

Naast infrastructuur investeert de stad ook zeer zwaar in het evenementenaanbod. Het huidige aanbod wordt kritisch geëvalueerd, krijgt nieuwe accenten en er komen nieuwe evenementen. Poperinge neemt ook de organisatie van het jaarlijkse Kunstenfestival Watou in handen.

Zowat alle subsidiereglementen (voor verenigingen) worden herwerkt en de toelagen geüpdatet. Er wordt nagedacht over een reorganisatie van de adviesraden en de participatie/inspraak in z’n geheel en een gezamenlijke vrijetijdscommunicatie en opstart van een vrijetijdsloket brengen de evenementen beter in beeld.

De fusie van de economische agentschappen CVBA Sappenleen en vzw Centrummanagement geeft economische stimuli, o.a. via acties als de aankoop/inrichting van 2 bedrijfspanden in de Gasthuisstraat (360.000 in 2020 met 160.000 subsidie in 2021), de uitbouw van de digitale stadspas (45.000 in 2020) en een vereenvoudigd reglement in de strijd tegen leegstaande panden (75.000 euro jaarlijks).

Op het bedrijventerrein vermindert een vrachtwagenparking de overlast (160.000 in 2020/2021) en er wordt geïnvesteerd in ‘economische’ RUP’s (eventuele uitbreiding Sappenleen en Ieperseweg, gedeeltelijke herziening RUP Ieperseweg, RUP zonevreemde bedrijven).

 

Poperinge, met focus op een mooie en verzorgde leefomgeving

Naast de vernieuwing van de dorpskernen van Reningelst en Haringe worden een reeks straten vernieuwd, wegen opnieuw geasfalteerd, voetpaden heraangelegd en gaat extra aandacht naar een kwaliteitsvol en duurzaam groenbeheer.

Fase 1 Reningelst behelst nog grondverwervingen (46.000 in 2020/2021), ereloon ontwerper en afkoppelingen (125.000), werken aan laagspanningsnet en verlichting (1.207.000 in 2020) met bijhorende MINA-subsidies (350.000 in 2020/2021). Fase 2 kost 880.000 euro (2021/2022) met 255.000 euro subsidies. Haringe krijgt een nieuwe dorpskern (70.000 ereloon in 2020, 1.634.000 euro voor de werken in 2020/2021 met een subsidie van 416.000 in 2021). De dorpskernhernieuwingen van Sint-Jan-ter-Biezen (ontwerp 50.000 in 2021/2024 en uitvoering 400.000 in 2023), Krombeke (ontwerp 150.000 in 2023/2025) en Ouderdom (30.000 in 2023) worden voorbereid.

Het openbaar domein van de Bellewijk en Havermuis ondergaat een volledige facelift (3,6 miljoen in 2020/2022 met 2,37 miljoen subsidie). Volgende wegen- en rioleringswerken zijn gepland: Europalaan (1,38 miljoen in 2020/2022 met 462.000 subsidie in 2022), O.-L.-V.-Kruisstraat (140.000 in 2021), St.-Bertinusstraat en Diepemeers (1.470.000 in 2020/2023), Tien Geboden en Bachtewegel (320.000 in 2021/2022) en ontwerp Vaux-sous-Chèvremont en L. Maekeblydestraat (80.000 in 2023/2025). Volgende wegen en pleinen worden aangepakt: nieuwe toplaag tussen Steenvoorde- en Moenaardestraat (27.000 in 2020), vervanging betonplaten Trappistenweg (100.000 in 2020), nieuwe voetpaden (1 miljoen, 2020/2024), asfaltering landelijke wegen (2,5 miljoen, 2020/2024) en Prof. Dewulfstraat tussen Nieuwstraat en de ring (550.000 in 2021), Watouplein (366.000 in 2022/2023), Kleine Markt Watou (224.000 in 2022/2023) en extra parking Douvieweg (105.000 in 2020/2021).

Het Sint-Michielscomplex (+240.000 in 2025) en huizen in de Baron Mazemanlaan, Pottestraat en op het Alexisplein worden verkocht (+583.000 in 2020). De renovatie van het Weeuwhof wordt opgestart (ontwerp: 50.000 in 2020/2021, 200.000 in 2024/2025), de parking bij de stedelijke werkplaatsen kost 315.000 euro (2020) en het cameranetwerk wordt verder uitgebouwd ((15.000 in 2020 en 2021, 20.000 in 2022).

De stad investeert in de vergroening en de verhoging van de belevingswaarde van het openbaar domein (40.000 voor bloembakken in 2021): jaarlijkse kostprijs van 355.000 euro. Er gebeurt een graduele vergroening van de begraafplaatsen (jaarlijks 108.000 euro, investering in deelgemeenten en Rekhof van 250.000 in 2020 en van 700.000 in Ter Ruste in 2020/2021). Krombeke (358.000 in 2020/2024) en Proven (208.000 in 2020/2021) krijgen een nieuwe begraafplaats.

 

Poperinge, stad in volle (duurzame) ontwikkeling

Een brede en moderne blik op mobiliteit, extra aandacht voor duurzaamheid en milieu, een doordachte ruimtelijke aanpak (met herziening RUP’s), een sterke ondersteuning van de landbouw en focus op een betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod zijn de speerpunten van een duurzame stad in ontwikkeling.

De stad ontwikkelt een coherente visie op buurt- en voetwegen, bereidt de ombouw van de stationsomgeving tot een mobiliteitsknooppunt voor (390.000 in 2020/2023 voor stationsomgeving en 235.000 in 2021 voor aankoop van de oude spoorwegbedding), finaliseert het gemeentelijk mobiliteitsplan (15.000 in 2020) en start een dossier op voor de uitbreiding van de ring (50.000 in 2023/2025).

Er komt een update van het parkeerbeleid met een geactualiseerd reglement, digitale parkeerkaarten en sms-parkeren. Duurzame verplaatsingen worden aangemoedigd met fietsherstelpalen (5.000 in 2022), een mobiele fietsenstalling (20.000 in 2020), extra fietsenstallingen (jaarlijks 5.000), elektrische dienstfietsen (jaarlijks 5.000), schuilaccommodatie (18.000 in 2020/2025), onderhoud bluebikepunt (jaarlijks 6.000), een week van de mobiliteit (jaarlijks 8.000) en een autodeelactieplan (o.a. jaarlijkse toelage autodelen).

Infrastructureel verbeteren duurzame verplaatsingen dankzij de aanleg van fietspaden (Poperinge-Westouter: verwerving en pachtvergoeding 59.500 in 2020/2021 en aanleg 70.000 in 2023/2024) en zachte verbindingen (voetweg 54 met 40.000 in 2020, Bachtewegel met 15.000 in 2021, Bommelbilk-Koestraat met 40.000 in 2022, Zilvertorens-Poort tot Poperinge met 15.000 in 2021 en opvolging herstel jaagpad aan de IJzer).

De verkeersveiligheid verhoogt dankzij extra elektronische verkeersborden (jaarlijks 10.000), snelheidsremmers (jaarlijks 12.500) en extra signalisatie zone 30 (jaarlijks 3.000).

De stad engageert zich om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant 2030 te halen via concrete klimaatacties. Fluvius neemt het openbaar verlichtingsnet over (+450.000 in 2020) en verduurzaamt systematisch naar LED-armaturen (jaarlijks min. 12.000 besparing). De verlichting wordt gedeeltelijk gedoofd (éénmalige kost van 70.000 in 2020, jaarlijkse besparing van 50.000). De stad maakt haar patrimonium energiezuiniger (jaarlijks 50.000).

Qua afvalbeleid wordt overgeschakeld van zakken naar containers (2021), worden de nodige acties opgezet in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten (jaarlijks 5.000) en worden extra individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA) geplaatst (200.000 in 2020 en 2021, 50.000 vanaf 2022 met dalende subsidies).

Een aantal RUP’s wordt herzien (RUP centrum 170.000 in 2020/2023, Rekhofsite 20.500 in 2020/2022, dorpskern Roesbrugge 30.000 in 2020/2022, dorpskern Proven 18.900 in 2020/2022, dorpskern Reningelst 30.000 in 2021/2023 en Calicannes 35.000 in 2020/2022 met 17.500 subsidie in 2022).

Landbouw focust op stimuli voor de hopteelt (via het microproject ‘Durahop – duurzame hop over de grens heen’ en het Leaderproject ‘HopBel – ontwikkeling van Belgische hop’), erosiebestrijding (Kleine Dasdreef: gesubsidieerde 50.000 in 2020) en ondersteuning van de omschakeling naar een duurzame en innovatieve landbouw (o.a. aanleg bufferbekken in industriezone, 110.000 in 2021 met 30.000 subsidie).

Een actieve marketing (jaarlijks 20.000 en toelage sociaal verhuurkantoor van jaarlijks 12.400) draagt bij tot een divers en betaalbaar woonaanbod (o.a. via de stedelijke verkavelingen van Bommelbilk en Permekeplein). Habito informeert en begeleidt verder de inwoners met vragen rond de verhoging van de woonkwaliteit (o.a. impulssubsidie voor private huurmarkt van 35.000 in 2020 en daarna jaarlijks 15.000).

 

Poperinge, sterk bestuur(d) en klantgericht

Poperinge gaat voor een klantgerichte en toegankelijke dienstverlening, o.a. dankzij een moderne personeels- en HR-beleid.

Het sociaal huis wordt een laagdrempelig stadskantoor (450.000 in 2020/2021 en dakrenovatie 140.000 in 2022) met een verhoogde klantgerichtheid (door o.a. een online afsprakenmodule, een digitaal klantgeleidingssysteem en een snelbalie, 50.000 in 2020/2021).

De stad treedt naar buiten als één organisatie dankzij één huisstijl (update: 30.000 in 2020).

De stad zet haar jobaanbod permanent in de kijker, gelooft in werkplekleren, duaal leren, stages en sociale tewerkstelling en blijft investeren in aantrekkelijke jobs, vorming en training, een sterke interne communicatie en een verhoging van het welzijn van de medewerkers.

 

 

 

Poperinge, een warme stad, voor jong en oud(er)

Poperinge gaat voor een gedragen, integraal en inclusief beleid met focus op een geïntegreerd breed onthaal (GBO), een dienstverlening aan mensen in armoede (MIA’s), de bestrijding van kinderarmoede en acties voor een gezonde gemeente. Er wordt actief ingezet op zorgzame buurten. Woonzorgcentrum Proventier investeert verder in een comfortabele woon- en zorgomgeving en er komt een woonzorgzone.

Het OCMW organiseert, in samenwerking met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, een GBO. Het GBO staat in functie van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en moet de onderbescherming van alleenstaande ouders, multiprobleemgezinnen, personen van vreemde origine en landbouwers tegengaan.

Armoedebestrijding focust op een lokale aanpak van de dak- en thuisloosheid, zet in op toegankelijk werk en activering via trajecten ‘tijdelijke werkervaring’. Er is een toeleiding naar vrijetijd door de invoering van een buddywerking (4.600 voor vrijwilligers), de uitvoering van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie, de uitbreiding van de Uitpas-acties en toeleiding naar evenementen. Kinderarmoede wordt bestreden via een sterk lokaal netwerk en een bredere uitrol van de werking van het Huis van het Kind.

Onder de noemer ‘gezonde gemeente’ clustert de stad activiteiten om het algemeen welzijn te verhogen: verdere uitbouw eerstelijnszone, intergemeentelijke preventiewerking en gerichte acties ter bevordering van de gezondheid van de inwoners.

De stad gaat voor actief zorgzame buurten. Er is een vermaatschappelijking van de zorg door stimuli van integrale (zelf)zorg op maat van gebruiker, de opmaak en uitvoering van een beleidsplan rond interne en externe vrijwilligerswerking en mantelzorg, sensibilisering van de bevolking voor deelname aan initiatieven van informele en vrijwillige zorg en een versterking van de informele zorgverlening door de inkanteling van de Nestor-dienstverlening in de werking van LDC De Bres.

De sociale cohesie in buurten en dorpen wordt versterkt door de uitbouw van buurtsalons in Roesbrugge, Watou en Krombeke, de buurtwerking van de Bellewijk en een decentrale werking van LDC De Bres via buurthulpinitiatieven.

Het kwalitatief woonzorgaanbod blijft gegarandeerd. LDC De Bres maakt blijvend werk van haar verbindende, preventieve en laagdrempelige werking in en met de buurt. De dienst seniorenzorg verbreedt haar dienstverlening door gerichte/ laagdrempelige informatie, vroegtijdige detectie van kwetsbaarheid, actieve doorverwijzing en proactief aanbod inzake woonbegeleiding en woonassistentie. Er gebeuren voor 880.000 euro investeringen in woonzorgsite Proventier: renovatie badkamers (100.000 in 2022/2024), renovatie kamers en leefruimten (jaarlijks 25.000), vloeren zorgafdelingen (77.500 in 2021/2022), renovatie bistro (52.500 in 2020/2021), tuinen en terrassen Vlinderpark/Waterlelie (53.500 in 2020/2021) en een verhoging van de kwaliteit van de ouderenwoningen (jaarlijks 25.000).

Poperinge ontwikkelt een woonzorgzone, d.i. een geografisch afgebakend gebied rond Huize Proventier, LDC De Bres, eigen bejaardenwoningen & Belfort-site met verhoogde aanwezigheid van zorg- en dienstverlening, levensbestendige en zorgvriendelijke woningen, voldoende aangepaste woonzorgvormen in een aangename, veilige en toegankelijke omgeving met meer obstakelvrije voetgangersstroken op de zorgsite (100.000 in 2020) en op de Gasthuisparking (200.000 in 2021) en er is een herbestemming voor de 'Floribel-site’ (+100.000 euro in 2021).

 

Meerjarenplan 2020-2025 AGB De Kouter

AGB De Kouter laat in 2020 een masterplan sportzone Poperinge opmaken (35.000) rond de toekomstige ruimtelijke invulling. Er is alvast 265.000 euro ingeschreven voor de aanleg van een baseballterrein (2022) en 400.000 euro voor de uitvoering van de eerste fase van het masterplan (mogelijk voor extra grondaankoop of aanleg kunstgrasveld).

Op de Don Boscozone staan verder volgende investeringen gepland: wifi in de sporthal (5.000, 2020), nieuwe luchtgroepen in sporthal 1 en brandcentrale in sporthal 2 (19.000, 2020), led-verlichting in de sporthallen (+ op de voetbalvelden Reningelst), goed voor 85.500 euro (14.800 subsidie), nieuwe wandplaten voor de E-tribunes (20.000 in 2020), 100.000 euro voor ontwerpkosten tennisinfrastructuur (2024/2025), een tijdsregistratieplek voor atletiek (5.000, 2023), vervanging van de omheining tussen skatepark en F/G-terrein (8.500, 2021) en onderhoud van het skatepark (5.880 in 2023).

Het buitenschrijnwerk en het sanitair van de Maeke-Blydezaal worden vernieuwd (94.000, 2021).

In Reningelst wordt de borstwering hersteld (12.000, 2020) en komen er 2 nieuwe staantribunes (7.500, 2022).

Voor het sport- en recreatiebad blijven de investeringen beperkt tot een vervangingskrediet (jaarlijks 15.000).

Ter vervollediging: er is nog een beperkt sportbudget ten laste van de stad. Het gaat enerzijds om 2 investeringstoelagen (jaarlijks 6.000 euro aan het VTI voor de gerealiseerde renovatie van de sporthal en 7.000 euro in 2021 en vanaf 2022 jaarlijks 20.000 euro aan het St.-Janscollege voor de geplande bouw van een nieuwe sporthal) en anderzijds om de aanleg van een sportveld in de Rederijkerswijk (36.300 in 2020).

 

Financieel evenwicht stad, OCMW en AGB De Kouter

In de periode 2020-2025 investeren stad en OCMW samen voor bijna 37,4 miljoen euro (37.381.304 euro). In hoofdzaak gaat dit om investeringen in wegen, gebouwen en andere infrastructuur. Er wordt hiervoor een te ontlenen bedrag van 24.280.000 euro voorzien. Het autonoom gemeentebedrijf De Kouter investeert 1.237.880 euro, gefinancierd via een investeringstoelage van de stad. Het financieel evenwicht, opgelegd aan elke stad of gemeente, wordt behaald en dit zonder het verhogen van de aanvullende gemeentebelastingen (opcentiemen op de onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting). Dit financieel evenwicht bestaat enerzijds uit de autofinancieringsmarge of het structureel evenwicht binnen de dagdagelijkse werking en het beschikbaar budgettair resultaat of het toestandsevenwicht over de volledige planning. De hiervoor opgelegde normen worden dus behaald voor zowel stad, OCMW als het AGB De Kouter. Het beschikbaar budgettair resultaat zakt gedurende gans de planning nooit onder 1 miljoen euro en de geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt 782.837 euro in 2025, dit in functie van een evenwichtig financieel beleid dat voldoende ruimte laat voor toekomstige investeringen.