Nieuws

Individueel maatwerk vindt stilaan ingang bij Vlaamse bedrijven

Een goed half jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving hebben 1.542 Vlaamse bedrijven ondertussen al voor 4.234 Vlamingen met een arbeidsbeperking een aanvraag voor ‘individueel maatwerk’ ingediend. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) bij de minister van werk Jo Brouns opvroeg.

‘Individueel maatwerk is een heel belangrijke schakel in onze arbeidsmarkt,’ zegt Loes Vandromme. ‘Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dit dé ideale opstap om de beschermde omgeving van het collectief maatwerk in maatwerkbedrijven (vroegere beschutte of sociale werkplaatsen) te lossen, maar toch nog terug te kunnen vallen op de nodige ondersteuning en omkadering.‘

Cd&v wil meer mensen aan het werk via arbeidszorg

De Vlaamse regering zet alle zeilen bij om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan: ook in de begroting 2024 is er veel aandacht voor maatregelen om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. In dit kader brengt cd&v nu arbeidsmatige activiteiten (ook vaak ‘arbeidszorg’ genoemd) onder de aandacht via een conceptnota. Arbeidsmatige activiteiten zijn onbetaalde activiteiten voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op korte en middellange termijn nog niet of niet meer mogelijk is. ‘Het is een zeer goede methodiek om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en de zogenaamde beroepsinactieven de eerste stappen naar betaalde arbeid te laten zetten,’ zegt hoofdindiener Loes Vandromme. Het parlementslid pleit ervoor om de methodiek verder uit te breiden. ‘Binnen het huidige kader van arbeidsmatige activiteiten is er ruimte om de methodiek te finetunen en verder te doen groeien,’ vindt ze. In de conceptnota worden daartoe alvast een aantal voorstellen gedaan.

Meer Westvlamingen doen beroep op arbeids- ondersteunende maatregelen

Mensen met een handicap of chronische ziekte die werken, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen.  Uit cijfers die minister van Werk Jo Brouns bekend maakte, blijkt dat het aantal mensen dat beroep doet op deze ondersteunende maatregel jaar na jaar stijgt. ‘Ook in West-Vlaanderen is dat het geval,’ geeft Loes Vandromme, Vlaams parlementslid voor cd&v aan. ‘Mensen met een chronische ziekte of handicap trekken zich vaak op aan naar het werk kunnen gaan. Dankzij extra ondersteuning kunnen ze dat. Een inclusieve samenleving betekent ook inclusie op de arbeidsmarkt.’