Europese middelen voor bestrijding wateroverlast in Westhoek

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) lanceert Vlaams minister Jo Brouns een nieuwe oproep die zich richt zich op het thema 'Bevorderen van klimaatadaptatie - Weerbare Westhoek'. Het doel is om het watersysteem in de Westhoek te versterken en te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, overstromingen en verzilting.

Deze oproep kadert binnen de watersnood waarmee West-Vlaanderen eind 2023 te maken had. Toen werd de Westhoek getroffen door hevige regenval die leidde tot overstromingen, modderstromen en schade aan huizen en landbouwpercelen. De noodtoestand werd afgekondigd en er werden preventieve evacuaties uitgevoerd. Met deze oproep wil de Vlaamse overheid verder investeren in structurele maatregelen om het risico op wateroverlast in de toekomst te verminderen.

De klimaatverandering heeft verschillende effecten op ons leefmilieu en onze gezondheid. Een daarvan is de hogere kans op wateroverlast. Dit betekent dat we meer extreme neerslag zullen hebben, vooral in de winter. Dit kan leiden tot overstromingen, erosie, modderstromen en schade aan infrastructuur en eigendommen. Ook de waterkwaliteit, de volksgezondheid en de biodiversiteit kunnen negatief beïnvloed worden door wateroverlast. Het hele Vlaamse grondgebied is gevoelig voor wateroverlast, maar sommige gebieden, zoals de Westhoek, zijn meer kwetsbaar dan andere, afhankelijk van het reliëf, de bodemsoort en de mate van verharding.

De oproep staat open voor de Vlaamse waterloopbeheerders. Op Vlaams niveau zijn dat De Vlaamse Waterweg, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Op lokaal niveau gaat het dan over de provincie, de gemeentes, en de polders en wateringen. Ook andere organisaties kunnen een project indienen, mits ze samenwerken met één van deze partners. De projecten moeten gericht zijn op het creëren van een Weerbare Westhoek, bijvoorbeeld door het verbeteren van de waterveiligheid bij overstromingen, het verhogen van de waterbeschikbaarheid en de waterkwaliteit, of het versterken van de biodiversiteit. Dat kan bijvoorbeeld door versterking van dijken, het aanleggen van bufferbekkens of het creëren van overstromingsgebieden.

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns: "Water is een kostbaar goed waar we zuinig mee moeten omgaan. Zeker in tijden van klimaatverandering is het essentieel om ons watersysteem weerbaar te maken tegen droogte en overstromingen. Met deze oproep willen we innovatieve projecten stimuleren die bijdragen aan een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer in de Westhoek. We zetten hiervoor 5 miljoen euro Europese middelen maar ik leg daar vanuit mijn beleidsmiddelen nog eens 10 miljoen euro naast."

Voor deze oproep wordt een budget van 15 miljoen euro voorzien, waarvan 5 miljoen euro EFRO-middelen en 10 miljoen euro cofinanciering gereserveerd wordt via het Fonds voor Innoveren en Ondernemen (FIO) cofinanciering. De EFRO-steun per project bedraagt maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit FIO kan de cofinanciering 60% bedragen. Er is dus een minimale eigen inbreng van de waterloopbeheerders van 10% vereist. 

Voor meer informatie over de oproep en de indieningsprocedure kan u contact opnemen met het EFRO-team via [email protected] ofafdelingshoofd Bart Dewandeleer 0499 865162.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.