Nieuws

Veel minder structurele promomiddelen in buurlanden voor onze Vlaamse toeristische sector

Het structurele budget dat de Vlaamse overheid spendeert aan de promotie van Vlaanderen als toeristische sector in onze buurlanden, is in vier jaar tijd flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij de bevoegde minister. ‘In vergelijking met 2019 gaat het over een algemene daling van net geen 400.000 euro of maar liefst 33%,’ berekende het parlementslid. Opvallend daarbij is dat de budgetten en de evolutie per buurland heel sterk verschillen. Het promotiebudget voor Duitsland kreeg een flink boost. De middelen om Vlaanderen in Nederland te promoten kelderden zo ongeveer. Voor Luxemburg wordt geen apart budget voorzien. Anderzijds zijn er in 2023 wel extra inspanningen via relancemiddelen, maar die doven na dit jaar grotendeels uit. ‘Nu er geen reisbeperkingen meer zijn, is het hoog tijd om de structurele middelen voor promotie weer minstens op het niveau van voor de coronapandemie te brengen,’ vindt Vandromme.

Focus op Nederlands mag geen bliksemafleider worden voor het echte probleem

Voor cd&v is de focus op het Nederlands evident, maar mag dit geen bliksemafleider worden voor het échte probleem: de hoge nood aan voldoende, sterke leerkrachten. “Maatregelen die inzetten op het Nederlands kunnen slechts werken als we er voor zorgen dat er genoeg leraren zijn om onze kleuters stappen te laten zetten in de rijke wereld van het Nederlands”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme.

 

Veel goede wil bij duaal leren, maatwerk kan katalysator zijn

Sinds de start van duaal leren in het schooljaar 2019-2020, verdrievoudigde het aantal bedrijven dat een erkenning als aanbieder duaal leren kreeg. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij minister voor Werk Jo Brouns.

Maar het aantal bedrijven dat ook effectief leerlingen opleidt via duaal leren, stijgt niet zo snel. ‘Het is goed dat er veel bereidheid is bij onze bedrijven,’ zegt Loes Vandromme. ‘Dat betekent ook dat het concept goed gekend geraakt. Toch staan wellicht nog veel praktische bezwaren, zoals de beperkte mobiliteit van scholieren, in de weg.’ Het parlementslid pleit er voor om de applicatie RadarDuaal volop in te zetten. Deze tool brengt vraag en aanbod op het vlak van werkplekleren in kaart en is daarnaast ook een innovatieve prospectietool. ‘Op vandaag is de toepassing beschikbaar voor een beperkt aantal sectoren en hebben een beperkt aantal mensen toegang’, weet Vandromme. In West-Vlaanderen is er een steunpunt Duaal Leren actief. ‘Ook dit forum kan maatwerk leveren voor scholen én bedrijven,’ geeft ze nog mee.

Stadsarchieven Ieper en Poperinge op zoek naar foto's en verhalen over gedeeld verleden

‘De Ieperlingen zijn kindjes’. ‘De Poperingenaars zijn keikoppen’. Al eeuwenlang is er onderhuids of duidelijk voelbaar concurrentie tussen de inwoners van Ieper en Poperinge. De stadsarchieven van beide steden slaan de handen in elkaar en gaan op zoek naar wat de Ieperlingen en Poperingenaars scheidt, maar ook vooral naar wat hen bindt. Dat doen ze tijdens een ontmoetingsdag op zaterdag 21 oktober.

Vrijwilligers pakken onderhoud jaagpad langs de Ijzer in eigen handen. Is onderhoud jaagpad geen prioriteit voor ANB?

Het dossier over het onderhoud en herstel van het jaagpad langs de Yzer tussen Roesbrugge en Stavele sleept al lange tijd aan. Ondertussen is het jaagpad volledig overwoekerd geraakt. Het is er levensgevaarlijk voor fietsers maar ook te voet is er geen doorkomen aan. Deze week namen vrijwilligers zelf initiatief: met enkele maaimachines en haagscharen in de aanslag maakten ze de doorgang voor voetgangers weer mogelijk. Vlaams Volksvertegenwoordiger Loes Vandromme (cd&v) kaartte de problematiek van de erbarmelijke staat van het pad en de lange procedureslag al verschillende keren aan bij de bevoegde ministers: ‘Het initiatief van deze vrijwilligers is absoluut hartverwarmend, maar eigenlijk faalt de verantwoordelijke overheid hier. Nochtans is het duidelijk: het groenbeheer langs het pad is een taak van de Vlaamse Waterweg’, zegt de politica. ‘Ondertussen werd de omgevingsvergunning voor de grondige heraanleg van het jaagpad geweigerd waardoor het dossier moet worden herwerkt. Ik roep daarom ook alle betrokkenen op hun verantwoordelijkheid op te nemen en snel tot een consensus te komen zodat het jaagpad het elan krijgt dat het verdient.’

Voorleessoftware en digitale leerboeken vinden steeds meer ingang in Vlaamse scholen

Steeds meer Vlaamse leerlingen maken gebruik van voorleessoftware en digitale leerboeken. Dat blijkt uit cijfers die onderwijsspecialiste en Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v) recent opvroeg bij de minister van Onderwijs. “In vier jaar tijd is het aantal gebruikers van de voorleessoftware ‘LeesVoor!’ bijna verdubbeld”, zegt Vandromme. Ook de werking van de ADIBib, die digitale leerboeken ter beschikking stelt, zit in de lift: het aantal gebruikers steeg voor die periode met 132 procent. “De mogelijkheden die technische hulpmiddelen ons bieden, moeten we benutten”, vindt het parlementslid. “Scholen hebben vaak nog vragen over het gebruik van deze hulpmiddelen.” Vandromme roept daarom op om meer begeleiding te voorzien.

Opstart complex project N8 is niet wat stakeholders vragen

Vrijdag besliste de Vlaamse Regering om een complex project op te starten voor de optimalisatie van de verbinding Ieper-Veurne. De eigenlijke focus is het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de zogenaamde “zone 4” (vanaf de kruising van de N8 met de Kruisboomstraat in Vleteren zuidwaarts tot en met het kruispunt N38/N8).

Vlaams Parlement maakt opleiding basisverpleegkunde mogelijk

Het Vlaams Parlement heeft via een spoeddecreet de HBO5-opleiding verpleegkunde omgevormd naar de opleiding 'basisverpleegkundige'. Die omvorming was nodig na een federale wetswijziging waarbij het beroep van verpleegkundige wordt opgedeeld tussen 'basisverpleegkundige' enerzijds en 'verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg' anderzijds. Door het decreet maakt het Vlaams Parlement het nu mogelijk dat de nieuwe opleiding tot 'basisverpleegkundige' vanaf 1 september 2023 van start gaat in opvolging van de bestaande HBO5-opleiding verpleegkunde.

Grote vragen bij betrouwbaarheid taaltest voor nieuwkomers

Nieuwkomers die zich in Vlaanderen willen vestigen, wordt gevraagd om een test af te leggen die peilt naar hun niveau van het Nederlands. Die test is een belangrijk onderdeel van het inburgeringstraject in Vlaanderen. Maar er rijzen grote vragen over de betrouwbaarheid van die taaltest. Na een eerste pilootonderzoek stellen heel wat wetenschappers en onderwijsverstrekkers de methode die de taaltest hanteert in vraag. “Uiteraard is het van groot belang dat mensen Nederlands leren. Maar het is van even groot belang dat dit op een correcte, betrouwbare manier getest wordt. De kwaliteit kan vandaag niet gegarandeerd worden”, stelt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v), die de onderwijsminister vraagt om in te grijpen.

Steeds minder leerlingen maken gebruik van speciale onderwijsleermiddelen

Het aantal leerlingen dat beroep doet op speciale onderwijsleermiddelen daalt al een aantal jaar op rij terwijl het budget dat daarvoor uitgetrokken wordt, wel stijgt. Dat stelt cd&v-parlementslid Loes Vandromme vast naar aanleiding van cijfers die zij opvroeg bij de minister van onderwijs.